Regulamin Newslettera

Wersja z dnia 6 sierpnia 2020 r.

Zobacz:

1. Postanowienia ogóle

 • Niniejszy Regulamin (zwany dalej „Regulaminem”) określa zasady korzystania z usługi Newsletter dostępnej na stronie internetowej https://devdepends.pl przez użytkowników indywidualnych (zwanych dalej „Użytkownikami”).

 • Usługa Newsletter udostępniania jest przez Oskara Kowalów prowadzącego działalność gospodarczą pod firmą „DevDepends - Oskar Kowalów”, zarejestrowaną w Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej pod adresem ul. Brzegi 25/2, 80-045 Gdańsk, NIP: 5833355480 (zwanego dalej „Administratorem”). Adres do korespondencji: ul. Brzegi 25/2, 80-045 Gdańsk; adres e-mail: hello@devdepends.pl.

2. Zasady korzystania z usługi Newsletter

 1. W ramach usługi Newsletter wysyłana jest przez Administratora informacja (zwana dalej „Newsletterem”), poprzez pocztę elektroniczną, na podany przez Użytkownika adres e-mail. Usługa świadczona jest nieodpłatnie, przez czas nieokreślony.

 2. Newsletter zawiera w szczególności informacje o nowych wpisach na blogu DevDepends, wybranych nowościach lub ważnych informacjach ze świata programowania, oraz innych informacji dotyczących Administratora oraz oferowanych przez niego produktów i usług.

 3. Newsletter wysyłany jest kilka, kilkanaście razy w roku.

 4. Każdy Newsletter zawiera:

  • informację o Administratorze jako nadawcy Newslettera,

  • treść merytoryczną Newslettera,

  • informację o sposobie rezygnacji z usługi Newslettera lub zmianie adresu e-mail Użytkownika, na który wysyłany jest Newsletter.

 5. Korzystanie z usługi Newslettera uzależnione jest od posiadania przez Użytkownika:

  • urządzenia z dostępem do internetu,

  • aktywnego konta poczty elektronicznej.

 6. Zamówienie usługi Newslettera następuje poprzez wykonanie przez Użytkownika następujących czynności rejestracyjnych na stronie internetowej https://devdepends.pl:

  • podanie adresu e-mail Użytkownika w formularzu newslettera,

  • wyrażenie zgody na otrzymywanie informacji handlowych w rozumieniu ustawy z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną, na podany w formularzu newslettera adres e-mail,

  • potwierdzenie zapoznania się z Polityką prywatności i Regulaminem Newslettera oraz zaakceptowanie ich treści,

  • kliknięcie przycisku „Subskrybuj”.

 7. Po kliknięciu przycisku „Subskrybuj” adres e-mail Użytkownika zostanie dodany do listy mailingowej Administratora. Adres e-mail Użytkownika wykorzystywany będzie do wysyłania Użytkownikowi Newsletterów.

 8. Wykonanie wszystkich wymienionych czynności w pkt 6 jest dobrowolne oraz niezbędne do świadczenia usługi Newsletter.

 9. Użytkownik ma prawo dowolnej chwili, bez konieczności podania przyczyny oraz bez 
  ponoszenia kosztów, zmienić dotychczasowy wskazany adres e-mail, na który wysyłany jest Newsletter, lub całkowicie zrezygnować z usługi Newsletter postępując według informacji umieszczonej w stopce każdego Newslettera.

3. Reklamacje

 • Reklamacje dotyczące usługi Newsletter Użytkownik może składać poprzez pocztę elektroniczną na adres: hello@devdepends.pl.

 • Wskazane jest, aby zgłoszenie reklamacji przez Użytkownika zawierało: opis sprawy, której 
  dotyczy reklamacja, adres e-mail Użytkownika podany podczas rejestracji usługi Newsletter i adres e-mail, na który ma być wysłana odpowiedź na reklamację, jeżeli Użytkownik chce otrzymać odpowiedź na zgłoszoną reklamację na adres e-mail inny niż adres podany podczas rejestracji usługi Newsletter. Rozpatrzenie reklamacji i udzielenie odpowiedzi o sposobie jej rozpatrzenia tej reklamacji nastąpi nie później niż w terminie 14 dni od daty złożenia reklamacji. Użytkownik zostanie poinformowany o sposobie rozpatrzenia reklamacji zgodnie z danymi wskazanymi w zgłoszeniu reklamacji.

 • W przypadku wystąpienia ewentualnych braków informacji w złożonej reklamacji, Administrator zwróci się do Użytkownika z prośbą o ich uzupełnienie.

4. Postanowienia końcowe

 • Administrator zastrzega sobie prawo do zmiany Regulaminu. O treści zmian Regulaminu Administrator poinformuje Użytkowników poprzez umieszczenie na stronie internetowej
  https://devdepends.pl/regulamin-newslettera informacji o zmianie Regulaminu, zawierającej pełne zestawienie zmian Regulaminu i utrzymanie umieszczonej informacji przez okres 14 dni kalendarzowych. Użytkownik zostanie dodatkowo powiadomiony o zmianie Regulaminu przez przesłanie za pośrednictwem usługi Newslettera informacji zawierającej zestawienie zmian Regulaminu. Powiadomienie o zmianie Regulaminu nastąpi nie później niż 14 dni kalendarzowych przed wprowadzeniem zmian do Regulaminu.

 • Zmiany Regulaminu zaczną obowiązywać Użytkownika w terminie podanym wraz z informacją o jego zmianie, jednak nie wcześniej niż po upływie 14 dni kalendarzowych od czasu zawiadomienia Użytkownika o zmianach Regulaminu, z uwzględnionym zastrzeżeniem, że zmieniony Regulamin obowiązywać będzie Użytkownika, chyba, że w ciągu 14 dni od dnia otrzymania informacji o zmianie Regulaminu oświadczy o rezygnacji z usługi Newsletter w momencie braku akceptacji nowej treści Regulaminu.

 • Regulamin jest dostępny nieodpłatnie pod adresem https://devdepends.pl/regulamin-newslettera w formie, która pozwala na pozyskanie, odtwarzanie i utrwalanie treści Regulaminu za pomocą systemu teleinformatycznego, którym Użytkownik się posługuje. Pod tym samym adresem dostępne są archiwalne wersje Regulaminu z informacją o ramach czasowych ich obowiązywania.

 • Administrator zaleca zapoznanie się z Polityką prywatności dostępną pod adresem:
  https://devdepends.pl/polityka-prywatnosci

©2020 by DevDepends Oskar Kowalów